Zásady ochrany osobných údajov

Kto sme?

Sme súčasťou Nadácie Alony Kurotovej, ktorej cieľom je pomoc Ukrajincom na Slovensku. Nájdete nás na webe www.buddici.sk, cez facebook stránku https://www.facebook.com/buddicipreukrajincov, alebo pod skupinou Buddíci pre Ukrajincov: https://www.facebook.com/groups/365995828511225 (ďalej v texte aj skrátene ako “iniciatíva”). Na našich koordinátorov, ktorí budú mať prístup k Vašim osobným údajom a budú pre Vás kontaktnými osobami je v prípade otázok súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov možné sa obrátiť prostredníctvom e-mailu info@buddici.sk .

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s platnými právnymi predpismi v tejto oblasti, nebudú ďalej predávané, alebo využívané mimo účely uvedené v tomto dokumente. Záleží nám na ochrane Vašich údajov a koordinátori pracujúci s nimi boli vyškolení pre dodržiavanie platných postupov. Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov boli pripravené s ohľadom na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zároveň s ohľadom na zákon 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Pravidlá objasňujú, ktoré osobné údaje vo všeobecnosti zhromažďujeme v rámci našej činnosti a ako tieto údaje používame a chránime.

1. Ktoré údaje spracúvame

Spracúvame len také osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete. Sú to najmä nasledovné osobné údaje:

a) Kontaktné údaje

Medzi kontaktné údaje zaraďujeme najmä meno, priezvisko, telefónne číslo a adresu elektronickej pošty (e-mail).

b) Informácie potrebné pre komunikáciu a párovanie s tými, ktorí Vašu pomoc potrebujú

Medzi informácie pre komunikáciu a koordináciu prideľovania Buddíka adresátovi pomoci, zaraďujeme hlavne, ale nie len: Kontaktné údaje (meno, priezvisko, email, telefón), miesto bydliska, osobné preferencie pre pridelenie kontaktu.

c) Údaje zahrnuté v komunikácii

Medzi údaje zahrnuté v komunikácii zaraďujeme v prvom rade akékoľvek osobné údaje poskytnuté nám v rámci komunikácie, ale zároveň aj samotný obsah komunikácie, teda napríklad obsah e-mailu, či facebookovej správy. 

2. Ako údaje používame, právny základ a účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje zhromažďujeme a využívame v súlade s platnými právnymi predpismi, na základe vášho dobrovoľného súhlasu, a to za účelom vedenia evidencie dobrovoľníkov (“Buddík”), ktorí sa chcú zapojiť do iniciatívy pomoci Ukrajincom na Slovensku, za účelom ich prepájania s vhodnými adresátmi pomoci (Osoba/Rodina z Ukrajiny), ďalej za účelom komunikácie s dobrovoľníkmi, koordinátormi, informovania o našej činnosti, ale aj za účelom prípravy a koordinácie aktivít, kvôli ktorým iniciatíva vznikla.

Poskytnutie Vašich osobných údajov a zaradenie do evidencie dobrovoľníkov je dobrovoľné, nemáte žiadnu zákonnú ani zmluvnú povinnosť nám tieto údaje poskytnúť. Miera osobných údajov, ktoré nám poskytnete záleží na Vás. Niektoré Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané s tretími stranami, ktoré sú uvedené v bode 3 tohto dokumentu a v prípade potreby aj s adresátmi pomoci (Ukrajinec/Ukrajinka/ukrajinská rodina) v rozsahu telefónny kontakt a meno.

V ostatných ohľadoch sprístupňujeme Vaše osobné údaje len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov, napr., osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov pri plnení účelu iniciatívy, profesionálnym poradcom (napr. marketingová agentúra) a profesionálnym poskytovateľom služieb (napr. IT spoločnosť), alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej iniciatívy, vrátane zamestnancov týchto osôb.

Nemáme žiadne osoby, ktoré by Vaše osobné údaje spracúvali za nás (sprostredkovateľa). Pri našich aktivitách však využívame bežne dostupné nástroje spracúvania a zdieľania dát ako napr. Facebook, Google Drive, Google Forms, Gmail, ktoré môžu obsahovať aj Vaše osobné údaje. Využívame len technické prostriedky, ktoré dávajú dostatočnú záruku ochrany Vašich údajov a prístup k Vašim údajom majú len v nevyhnutnej miere na splnenie účelov spracúvania osobných údajov uvedených vyššie.

3. Do akých krajín prenášame osobné údaje

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) realizujeme iba príležitostne. Emailová komunikácia a elektronické kópie všetkej dokumentácie týkajúce sa našej činnosti zostávajú uložené na serveroch umiestnených na území Slovenskej republiky alebo na serveroch umiestnených v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (napr. v Nemecku). Pri našej činnosti využívame aj globálnych poskytovateľov služieb ako napr. Google, LLC. Títo poskytovatelia sa nachádzajú v USA, ktoré sú vo všeobecnosti považované za tretiu krajinu, ktorá neposkytuje primeranú úroveň ochrany. Prenos osobných údajov do tretích krajín, vrátane USA, vykonávame vždy na základe existencie rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti podľa článku 45 GDPR alebo na základe štandardných doložiek o ochrane údajov podľa článku 46 ods. 2 GDPR.

4. Ako môžete nakladať s Vašimi údajmi

Ako dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi. Uplatniť nižšie uvedené práva môžete kontaktovaním zakladateľov iniciatívny prostredníctvom e-mailu uvedeného vyššie. Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy Vám však odpovieme najneskôr do jedného mesiaca od Vašej žiadosti. V prípade pochybnosti o Vašej totožnosti Vás môžeme požiadať, o dodatočné overenie Vašej totožnosti. Platné právne predpisy ako sú Zákon, resp. Nariadenie Vám zabezpečujú najmä:

a) Právo na prístup

Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia a § 21 Zákona.

b) Právo na opravu

K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebujeme, aby ste nám ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, máte právo požadovať ich opravu v súlade s článkom 16 Nariadenia a § 22 Zákona, ktorú na základe Vašej žiadosti vykonáme.

c) Právo na výmaz

Ak budú naplnené podmienky článku 17 Nariadenia a § 23 Zákona, môžete požadovať výmaz Vašich osobných údajov. O výmaz preto môžete žiadať napríklad ak ste odvolali Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, úspešne namietli náš oprávnený záujem a neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje spracúvali a nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom. Napokon pokiaľ je dôvodom na výmaz osobných údajov splnenie povinnosti v zmysle Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Vaše údaje však nevymažeme, ak sú potrebné na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie, na splnenie povinnosti podľa Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na účel archivácie, vedecký účel, účel historického výskumu alebo na štatistický účel alebo pokiaľ je to nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

d) Právo na obmedzenie spracúvania

Ak budú naplnené podmienky v zmysle článku 18 Nariadenia a § 24 Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. O obmedzenie preto môžete žiadať napríklad, počas toho ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade, že je spracúvanie nezákonné a Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete, aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho ako si uplatníte Vaše práva a napokon pokiaľ už Prevádzkovateľ nepotrebuje Vaše osobné údaje avšak Vy ich potrebujete na uplatnenie Vášho právneho nároku. Vaše údaje sme oprávnení naďalej spracúvať s Vašim súhlasom alebo ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo z dôvodov verejného záujmu.

e) Právo na prenosnosť

Ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo vykonávané za účelom plnenia s Vami uzatvorenej zmluvy a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte v zmysle článku 20 Nariadenia a § 26 Zákona právo od nás obdržať Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Ak o to budete mať záujem a bude to technicky možné, Vaše osobné údaje prenesieme priamo k inému prevádzkovateľovi. Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.

f) Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov

Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte v súlade s článkom 21 Nariadenia a  § 27 Zákona právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje vymažeme. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. Po vznesení námietky Vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme.

g) Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením či Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3214.

h) Právo odvolať súhlas

Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie.

5. Odkiaľ máme Vaše údaje

Osobné údaje, ktoré spracúvame získavame priamo od Vás.

6. Ako dlho a kde údaje uchovávame

Vaše osobné údaje uchovávame do skončenia účelu v bode 2, avšak najneskôr do odvolania súhlasu.

7. Zmeny týchto pravidiel

Znenie týchto pravidiel sme oprávnení z času na čas zmeniť, najmä za účelom zapracovania legislatívnych zmien, či zmien účelu a prostriedkov spracúvania. Vaše práva vyplývajúce z týchto pravidiel alebo príslušných právnych predpisov však neobmedzíme. V prípade, že dôjde k zmenám pravidiel spôsobilým ovplyvniť Vaše práva, vhodným spôsobom Vás nato s dostatočným predstihom upozorníme.